Cinema

തമീഴിലേയും മറ്റു ഭാഷയിലേയും സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞ Super stars അബദ്ധത്തിൽ കേരളത്തിൽ എങ്ങാൻ ജനിച്ചവരാണെന്കിൽ അവരെല്ലാം പണ്ടേ ആത്മഹതൃ ചെയ്തേനേ...

തമീഴിലേയും മറ്റു ഭാഷയിലേയും സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞ Super stars അബദ്ധത്തിൽ കേരളത്തിൽ എങ്ങാൻ ജനിച്ചവരാണെന്കിൽ അവരെല്ലാം പണ്ടേ ആത്മഹതൃ ചെയ്തേനേ...

ഇന്നത്തേയും എന്നത്തേയും ചിന്താ വിഷയം.....

"കേരളത്തിൽ വർണ്ണ വിവേചനം ഇപ്പോഴും നിലനില്കുന്നുണ്ടോ "
എന്നൊരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണല്ലോ....

എന്ടെ സ്വന്തം അനുഭവം വെച്ചു പറയട്ടെ....
കേരളത്തിൽ വർണ്ണ വിവേചനം(കറുത്ത നിറമുള്ളവരോടുള്ള വീവേചനം)
കുറേ ആളുകൾക്കിടയിൽ വളരെ ശക്തമായ് നിലനില്കുന്നുണ്ട്....
പത്രങ്ങളുടെ matrimonial കോളത്തിൽ "സൗന്ദരൃം ഉള്ളവർ
മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക " എന്നു കാണാറില്ലേ..പല ജോലികളുടേയും
Notifications നോക്കൂ..fair and handsome, charming മതി പലർക്കും...

എനിക്കെതിരെ പല വിമർശകരും എഴുതാറുള്ള സ്ഥിരം comments
"ഒരു നായകനു വേണ്ട സൗന്ദരൃം ഇയ്യാൾക്കില്ല", " ഇങ്ങരുടെ
പല്ല് ശരിയല്ല", " മൂക്ക് ശരിയല്ല", "ഇയ്യാൾ കണ്ണാടി നോക്കാറില്ലേ",
ഞാൻ പന്കെടുക്കാത്ത ഒരു TV Show ക്കിടയിലും ഏതോ ഒരു
ഡാൻസ് master ഉം, കുറേ mimicry ക്കാരും എനിക്കു സൗന്ദരൃമില്ല
എന്നു public ആയി പറഞ്ഞിരുന്നു ...

ഒരാളുടെ സൃഷ്ടി (cinema etc) ഇഷ്ടമായില്ലെന്കിൽ അതു കാണേണ്ട
എന്നു വെക്കാം....അല്ലെന്ിൽ സൃഷ്ടിയിലെ കുറവുകളാണ് comment ആയി എഴുതേണ്ടത്..അല്ലാതെ നായകന്ടെ സൗന്ദരൃത്തെ
വിമർശിക്കുവാൻ നമ്മുക്ക് ഒരു അധികാരവും ഇല്ല...(ആരും ആരേയും
ഒന്നും കാണുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നീല്ല. ....നാമാർക്കും പണം കൊടുത്ത്
ഏല്പിച്ചിട്ടും ഇല്ല...ഓരോരുത്തരും അവരവർക്കു ഇഷ്ടമുള്ളത്
എടുക്കുന്നു....censor കഴിഞ്ഞു ഇറക്കുന്നു..India independent
Country ആണ്....എന്നു കരുതി ആരേയും സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞ
ആളായതിന്ടെ പേരിൽ വിമർശിക്കേണ്ട..)

കേരളത്തിലെ മൊത്തം സൂപ്പർ താരങ്ങളും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ
സായിപ്പന്മാരെ പോലിരിക്കുന്ന സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരാണ്...
മൊത്തം നായികമാരും അതി സുന്ദരികളും ആണ്...
(യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ 80% സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞവരും,
20% മാത്രമേ സുന്ദരന്മാരുള്ളൂ....
പക്ഷേ 100% സൗന്ദരൃം ഉള്ളവരുടെ പ്രതിനിധികളാണ് top stars)
മലയാള സിനിമയിൽ കറുത്ത നിറമുള്ളവരേയും, സൗന്ദരൃം
കുറഞ്ഞവരേയും സാധാരണ വട്ടനോ,പൊട്ടനോ, കോമാളിയോ,
വില്ലനോ ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്...

ഇത്തരം ആളുകൾ നായകനായ് വന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ
പലർക്കും മടിയാണ്...എന്നാൽ സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞവർ സ്വയം
കോമാളി വേഷം കെട്ടി വരികയോ, " ഹീറോയിസം" ഒട്ടും
ഇല്ലാത്ത ,വിവരം കുറഞ്ഞ, സാമൂഹൃ ബോധം കുറഞ്ഞ,
കഥാ പാത്രങ്ങളായ് audience നു മുന്നിൽ വന്നാൽ
അവരത് സ്വീകരിക്കും...ഹിറ്റാക്കും....
Eg..."കരുമാടി കുട്ടൻ", "വടക്കു നോക്കി യന്തം", "ചിന്താ
വിശിഷ്ടയായ ശൃാമള", " വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും",
"കട്ടപ്പനയിലെ റിതിക്ക് റോഷൻ" etc,etc...
ഇതിലെ നായകന്മാർ 10 പെരെ ഇടിച്ചിടുന്നില്ല...item song ഇല്ല...
സുന്ദരിമാരൊന്നും ഇവരെ പ്രേമിക്കുന്നില്ല. പഞ്ച് ഡയലോഗില്ല...

സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞവരെല്ലാം വളരെ മോശം സ്വഭാവം ഉള്ളവരോ,
5 പെെസയുടെ കുറവുള്ളവരോ, വില്ലന്മാരോ ആണെന്നാണ്
മലയാള സിനിമ പറയാതെ പറയുന്നത്...ഭൂരിഭാഗം വില്ലന്മാരും
സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞവരാകും....

(മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഇങ്ങനല്ല.....അവിടെ സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞവർ
നിയകനായ് വന്നാലും ഹീറൊയിസം ഉണ്ടാകും,
പല പെൺകുട്ടികളും പ്രേമിക്കും, പഞ്ച് dialogue പറയും...)

സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞവർ പലരും ചമ്മലു കാരണം തങ്ങളുടെ
വേദനയും ,ദുഃഖവും ആരോടും പറയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ...
കല്ലൃാണ കാരൃം എടുത്താലും ഭൂരിഭാഗത്തിനും സൗന്ദരൃം
ഉള്ളവരെ മതി വരനോ വധുവോ ആയിട്ട്....School ൽ
നന്നായി പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ സൗന്ദരൃം കൂടി
ഉണ്ടെന്കിലേ പല ടീച്ചർമാരുടെയും സ്നേഹം കിട്ടൂ...
എന്തിന് സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞവരുടെ വീട്ടിൽ പോലും
സൗന്ദരൃം ഉള്ള വല്ല സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ അച്ചനമ്മമാർ
അവരെയാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക....

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹതൃ ചെയ്യുന്നവരും
സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞവർ ആണേ...observe ചെയ്തു നോക്കൂ...
വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എന്ടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരച്ചൻ 3 വയസ്സുള്ള മകളെ..
"കരുമീ.." "എടീ കറുപ്പീസേ..." എന്നു വിളിക്കുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്...
പെൺ കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന hostel കളിൽ പോലും
വർണ്ണ വിവേചനം നില നില്കുന്നതായ് എന്നോട് ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്...

എന്ടെ പരിചയത്തിലൊരു Panchayth Secretary ഉണ്ടായിരുന്നു..
കാണുവാൻ സൗന്ദരൃം തീരെ കുറവായിരുന്നു..ഈ കാരണം
കൊണ്ടു staff ഒന്നും ഈ പാവത്തെ ഒട്ടും ബഹുമാനിക്കാറില്ല...
അവസരം ഉണ്ടാക്കി പരമാവധി കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും....
ഉയർന്ന തസ്തികകളിലെ സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞ ,കീഴ് ജാതിയിലെ ,
പലർക്കും ഇതു പോലെ ശക്തമായ കളിയാക്കലുകളും, ഒറ്റപ്പെടുത്തലും
അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു...പലരും പുറത്തു പറയുന്നില്ല...
സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞവരേയും, താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവരേയും
ബഹുമാദിക്കുവാൻ 100% സാക്ഷരതയുള്ള, പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിലെ
പല മഹാന്മാർക്കും മടിയാണ്...

വഴിയിൽ ഒരു കരിംപൂച്ച വട്ടം ചാടിയാൽ തുടങ്ങും
നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലെ വർണവിവേചന ചിന്ത!
മൃഗങ്ങളിൽ വരെ വർണ്ണവിവേചനം കാണുന്ന നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ മാറാനാ ...

കേരളത്തിൽ പുരോഗമന ചിന്തയും ,പ്രബുദ്ധതയുമെല്ലാം ,
പണം ദാനം ചെയ്യലും, ഹൃദയ വിശാലതയും എല്ലാം
സിനിമയിലും കഥകളിലും മാത്രമാണുള്ളത്....practical life ൽ
ശക്തമായ ജാതീയത, വർണ്ണ വിവേചനം etc നിലനില്കുന്നു....

(വാൽ കഷ്ണം:- തമീഴിലേയും മറ്റു ഭാഷയിലേയും സൗന്ദരൃം കുറഞ്ഞ
Super stars അബദ്ധത്തിൽ കേരളത്തിൽ എങ്ങാൻ
ജനിച്ചവരാണെന്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി ?
കളിയാക്കലുകളും വർണ്ണ വിവേചനവും സഹിക്കാനാകാതെ
അവരെല്ലാം പണ്ടേ ആത്മഹതൃ ചെയ്തേനേ....
ഞാനതിന് പരിഹാരമായാണ് എന്ടെ സിനിമയിൽ
8 നായികമാരെ വെക്കുന്നത്....)

advertisment

News

Related News

    Super Leaderboard 970x90