ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം ടെസ്റ്റ് പരമ്പര; ലോക റെക്കോർഡ്

ഇന്ത്യയ്ക്കും ജയത്തിനുമിടയിൽ ലങ്കൻ പുതുമുഖങ്ങൾ പ്രതിരോധ കോട്ട കെട്ടി.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം ടെസ്റ്റ് പരമ്പര; ലോക റെക്കോർഡ്

ഇന്ത്യയ്ക്കും ജയത്തിനുമിടയിൽ ലങ്കൻ പുതുമുഖങ്ങൾ പ്രതിരോധ കോട്ട കെട്ടി. വിജയാവേശത്തിൽ പന്തെറിഞ്ഞ ബോളർമ...

മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ലങ്കയ്ക്കായി സമനില പൊരുതി നേടി. അവസാനദിനം കളിയവസാനിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിന് 299 എന്ന നില...

#TAGS : cricket  

advertisment

Super Leaderboard 970x90